مدير مسئول

سیدمحمد اسدی نژاد دانش آموخته
asadinezhad@guilan.ac.ir دکترا

سردبیر

عبادالله رستمی دانش آموخته
e_rostamy@yahoo.com دکترا

مدیر داخلی

سیده مریم اسدی نژاد دانش آموخته
med88.asadinejad@gmail.com دکترا