مدير مسئول

سیدمحمد اسدی نژاد استاد
asadinezhad@guilan.ac.ir دکترا

سردبیر

عبادالله رستمی استاد
e_rostamy@yahoo.com دکترا

مدیر داخلی

سیده مریم اسدی نژاد استاد
med88.asadinejad@gmail.com دکترا