فهرست مقالات برحسب موضوع Civil liability law


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مسئولیت مدنی داوران در داوری فضای مجازی
   رضا شهیدی صادقی
   داوری ازجمله متداول‌ترین روش‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بین‌المللی در خارج از دادگاه‌های دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بین‌المللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزون‌تر و صرفه‌جویی در هزینه‌های متحمله به طرفین به‌منظور فیصله اختلاف چکیده کامل
   داوری ازجمله متداول‌ترین روش‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی داخلی و بین‌المللی در خارج از دادگاه‌های دولتی است. در عصر حاضر مقوله داوری تجاری بین‌المللی در میان بازرگانان به جهت سرعت رسیدگی افزون‌تر و صرفه‌جویی در هزینه‌های متحمله به طرفین به‌منظور فیصله اختلافات، اهمیت مضاعفی پیدا کرده و لذا دسترسی جوامع جهانی به فناوری‌های نوین ارتباطی موجب گردیده که مقوله داوری در فضای جهان‌شمول مجازی مطرح گردیده و موضوعیت یابد. لذا داور یا داوران وظایفی را به‌موجب موافقت‌نامه داوری منعقده میان طرفین می‌پذیرند که در صورت عدم ایفای تعهدات و وظایف قراردادی مزبور و در نتیجه، ورود خسارت اعم مادی و معنوی و احراز رابطه سببیت، موجبات مسئولیت مدنی برای مشارالیهم فراهم می‌گردد. به‌طورکلی نظام حقوقی حقوق عرفی علی‌الاصول برای داوران بین‌المللی اصل مصونیت (معافیت) از مسئولیت را پذیرفته و در نظام‌های حقوقی حقوق نوشته و نظام داوری کشور ایران، اصل مسئولیت مدنی داوران قبول شده است. حال پرسشی که به ذهن نگارنده متبادر می‌شود این است که چه آثار و احکامی بر مسئولیت مدنی داور در داوری‌های مجازی مترتب است؟ در پاسخ باید گفت که به علت عدم تصویب قوانین و مقررات مستقل، صریح، جامع و منسجم در خصوص مسئولیت مدنی داور در فضای مجازی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی و ذکر این نکته که داوری مجازی با داوری سنتی از لحاظ ماهوی واجد آثار یکسان می‌باشند و صرفاً در مسائل شکلی و تشریفات حاکم بر روند رسیدگی از یکدیگر متمایز می‌شوند، به نظر می‌رسد که مقوله مسئولیت مدنی داور در داوری‌های سنتی و مجازی از حیث آثار و احکام، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند. پرونده مقاله