• صفحه اصلی
  • بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2-5 بازدید : 1128 صفحه: 64 - 78

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط