• صفحه اصلی
  • بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله