• صفحه اصلی
  • بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2-5 بازدید : 897 صفحه: 77 - 93

نوع مقاله: پژوهشی