• صفحه اصلی
  • عنوان: بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050138617 بازدید : 118 صفحه: 148 - 168

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط