فهرست مقالات برحسب موضوع اخلاق پزشکی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400
   سیده کوثر  موسوی نسب محمدتقی آشوبی سهیل  سلطانی پور زهرا  حصاری کورش  دلپسند
   واژه ی اخلاق را می توان دانش نیک و بدخوی ها تعریف کرد. آدمی خیر و شر و به زبان ساده تر نیک و بد را می شناسد و از این روست که اخلاقیات و معضلات اخلاقی همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. داروسازان در نظام سلامت یکی از حلقه های مهم و تکمیل کننده در درمان بیماران چکیده کامل
   واژه ی اخلاق را می توان دانش نیک و بدخوی ها تعریف کرد. آدمی خیر و شر و به زبان ساده تر نیک و بد را می شناسد و از این روست که اخلاقیات و معضلات اخلاقی همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. داروسازان در نظام سلامت یکی از حلقه های مهم و تکمیل کننده در درمان بیماران هستند و در بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه نقش مهم و غیرقابل انکاری را ایفا می کنند. داروسازان شاغل در داروخانه به دلیل ماهیت تجاری داروخانه ها، در اختیار داشتن منابع سلامت و توزیع آن و نیز به دلیل اینکه همواره در دسترس بیماران هستند، روزانه چالش ها و دوراهه های اخلاقی فراوانی را تجربه می کنند که در این پژوهش به بررسی چند مورد از این چالش ها پرداخته ایم. این مطالعه مقطعی- توصیفی در بهار سال 1400 بر روی 151 نفر از داروسازان شاغل در داروخانه های شهر رشت انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دوبخشی شامل بخش اول: جمع آوری اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و بخش دوم: 13 گویه از چالش های اخلاقی، بود. پس از جمع آوری اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش نشان می دهند که برخی چالش های اخلاقی و حقوقی از جمله عدم توانی مالی بیماران در پرداخت هزینه داروهای حیاتی، درخواست داروهای خارج از فارماکوپه، نسخه های حاوی داروهای خارج از فارماکوپه، تخصیص داروهای اساسی به یک داروخانه خاص، بازگرداندن داروی غیریخچالی مصرف نشده به داروخانه، تجویز مکمل توسط پزشک برای بیماری که این فراورده به بیماری وی ارتباطی ندارد، اجبار به همکاری با فردی غیرداروساز برای تاسیس داروخانه، درخواست داروی سقط جنین و تعویض برند داروی نسخه شده توسط داروساز با درصدی بالای 60% در بین داروسازان شاغل در داروخانه های رشت گزارش شد.در قرن اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه مسائل اخلاقی در سنجش مراقبت های سلامت هستیم. از این رو داروسازان، نیازمند آشنایی بیشتر با مسائل اخلاقی، اجرای بهترین راه حل ها و تصمیم گیری اخلاقی در شرایط بحرانی و ضروری می باشند. آگاهی داروسازان از مسئولیت های اخلاقی و حقوقی خود باعث توانمندسازی این حرفه مندان سلامت و بهبود خدمات ارائه شده به بیماران و سایر گیرندگان خدمت در داروخانه خواهد شد. پرونده مقاله