• صفحه اصلی
  • خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401043138610 بازدید : 1323 صفحه: 40 - 50

10.61186/ahrar.38610.2.4.56

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط