• صفحه اصلی
  • خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401043138610 بازدید : 492 صفحه: 56 - 67

10.52547/ahrar.38610.2.4.56

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط