• صفحه اصلی
  • ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050138616 بازدید : 465 صفحه: 122 - 147

10.52547/ahrar.38616.2.4.122

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط