• صفحه اصلی
  • بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050138617 بازدید : 1303 صفحه: 125 - 141

10.61186/ahrar.38617.2.4.148

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط