• صفحه اصلی
  • عنوان: بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050138617 بازدید : 371 صفحه: 148 - 168

10.52547/ahrar.38617.2.4.148

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط