آ

  • آبان گاه ازگمی.هادی پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران، چین و امتیازات و اشتراکات آن با قاعده نفی سبیل [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1402]
  • آبانگاه ازگمی.هادی واکاوی چگونگی شکل گیری اخباری گری و بررسی  اخباری گری های نوین [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • آشوبی.محمدتقی بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
  • آقاجلنی.درین بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1402 [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • آقایی.مرضیه بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1402 [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]