ی

  • یعقوبی مقدم. آرمان انحلال شركتهاي تجارتي [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • یعقوبی مقدم. آرمان اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی) [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • یعقوبی مقدم.آرمان بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
  • یمرلی.صالح بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • یوسفی قلعه رودخانی.عرفان پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران، چین و امتیازات و اشتراکات آن با قاعده نفی سبیل [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1402]