ف

  • فخرایی.اَمیر بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1402 [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • فرد فلسفی.فاطمه بررسی تحلیلی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • فرد فلسفی.فاطمه بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1402]
  • فلاح پور.فاطمه بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]