ک

  • کاظم پور کلشتری.زهرا بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1402 [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • کاظمی ها.علیرضا متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
  • کهنی.محمد تفسیر ماده540 قانون مدنی با تاکید بر اصل حسن‌نیت (بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی، فقه امامیه و حقوق ایران) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • کهنی.محمد آرای قابل اعتراض ثالث [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]