ش

  • شایسته.فریدون تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل  و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی. [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1402]
  • شمسی.شقایق نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • شهیدی صادقی. رضا بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • شهیدی صادقی. رضا تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
  • شهیدی صادقی.رضا مسئولیت مدنی داوران در داوری فضای مجازی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • شهیدی صادقی.رضا بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]