خ

  • خاوندگار.نادر بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
  • خسروی. فرشید تفسیر ماده540 قانون مدنی با تاکید بر اصل حسن‌نیت (بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی، فقه امامیه و حقوق ایران) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
  • خسروی.فرشید بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1402]
  • خسروی.فرشید بررسی تطبیقی تعلیق به شرایط صحت از دیدگاه امام خمینی ره و آیت الله خویی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]
  • خلیل زاده.مونا مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
  • خوبی میخوش.محمد مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1402]