• اعضای هیات تحریریه

  دکتر مهراب داراب پور

  استاد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران.

   m_darabpour@sbu.ac.ir     

  https://law.sbu.ac.ir/~m_darabpour

   

  دکتر عباس کریمی

  استاد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  abkarimi@ut.ac.ir

  https://lawpol.ut.ac.ir/~abkarimi

   

  دکتر ابراهيم شعاريان ستاري

  استاد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

  e_shoarian@tabrizu.ac.ir

  https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.shoarian

   

  دکتر حسن محسنی

  دانشیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  hmohseny@ut.ac.ir

  https://lawpol.ut.ac.ir/~hmohseny

   

  دکتر عبدالرضا علیزاده

  دانشیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  alizadeh@ut.ac.ir

  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/alizadeha

   

  دکتر بهشید ارفع نیا

  دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  beh.arfania@iauctb.ac.ir

  https://ctb.iau.ir/faculty/b-arfania-law/fa

   

  دکتر سید محمد اسدی نژاد

  دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

  asadinezhad@guilan.ac.ir

  https://guilan.ac.ir/~asadinezhad

   

  دکتر رضا مقصودی

  دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

  rmaghsoody@guilan.ac.ir

  https://guilan.ac.ir/~rmaghsoody

   

  دکترعباداله رستمی

  دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

  e-rostamy@guilan.ac.ir

  https://guilan.ac.ir/~e-rostamy

   

  دکتر اکبر ایمانپور

  استادیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

  Ak.imanpour@guilan.ac.ir

  https://guilan.ac.ir/staff

   

  دکتر سید علی جبار گلباغی

  استادیارفقه و حقوق اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

  SAJ.Golbaghi@iau.ac.ir

  https://lahijan.iau.ir/fa

   

  دکتر مسعود اخوان فرد

  استادیارحقوق تجارت بین الملل ، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی  دانشگاه احرار، رشت، ایران.

  m.akhvan@ahrar.ac.ir

  http://ahrar.ac.ir/page/show/79

   

  دکتر سیده مریم اسدی نژاد

  پزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.

  sm.asadinejad@ahrar.ac.ir

  http://ahrar.ac.ir/page/show/79