• فرم تعهد نویسندگان

  فرم تعهد نویسندگان

  هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهد نویسندگان و تأییدیه استاد راهنما/ نویسنده همکار، همچنین امضای فرم توسط تمام نویسندگان، همراه مقاله الزامی است.

   

  باسمه تعالي

  سردبير محترم

  با سلام

  اينجانب (نويسنده مسئول)............................................................................... با درجه تحصيلي ....................................... و رتبه علمي................................ شاغل در ............................................................... درخواست بررسي و چاپ مقاله خود و ساير نويسندگان(كه  اسامي و رتبه علمي ايشان بر اساس جدول ذيل به امضاء رسيده است) را باعنوان ..................................................................................................................................................................................................................... در مجله دارد.

  بدين ‌وسيله متعهد مي‌گردد اين مقاله را همزمان براي هيچ مجله ديگري ارسال ننموده و حق چاپ آن را به اين مجله واگذار مي‌نمايد و بر بديع بودن مقاله و صحت ارجاعات آن گواهي مي نماید و درصورت انصراف و یا تأخیر در انجام و ارایه اصلاحات پس از انجام مراحل داوری مقاله، ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه، دفتر مجله در عدم پذیرش سایر مقالاتی که نام اینجانب در آن درج گردیده است مختار می‌باشد.  

  نويسنده مسئول

  امضا / تاريخ