• راهنمای نویسندگان

  نحوه نگارش مجله دو فصلنامه حقوق خصوصی احرار

  1-این مجله فقط مقالاتی را که تحت نظر یکی از اعضا هیئت علمی تهیه شده باشد مورد پذیرش قرار می دهد.

  2-فرم تعهد نویسندگان:

  هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهد نویسندگان و تأییدیه استاد راهنما/ نویسنده همکار، همچنین امضای فرم توسط تمام نویسندگان، همراه مقاله الزامی است.

  3-سمت نویسندگان و آدرس ایمیل به صورت پاورقی در چکیده های فارسی و انگلیسی نوشته شود.

  4-وابستگی سازمانی نویسندگان :

  مرتبه علمی عضوهیئت علمی/مرتبه علمی دانشجو ، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.

  ایمیل

  5-چکیده انگلیسی در انتهای مقاله به صورت جداگانه قرار داده شود.

  6-منابع انگلیسی و تاریخ آن ها به میلادی نوشته شود.

  7-این مجله از روش استناد درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APAاست.

  روش درون متنی: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار دو نقطه (:) صفحه استنادی)

  مثل(صفایی،30:1399)

  8-ترتیب درج منابع در فهرست کتاب نامه:

  کتاب:( نام خانوادگی، نام نویسنده نقطه (.). سال انتشار (داخل پرانتز) نقطه (.) عنوان کتاب نقطه(.) شماره جلد/یا چاپ نقطه(.) نام شهر محل انتشار دو نقطه (:) نام موسسه انتشار دهنده. نقطه.(.)

  مقاله: (نام خانوادگی، نام نویسنده نقطه (.). سال انتشار (داخل پرانتز) نقطه(.). <<عنوان مقاله- داخل گیومه>> نقطه (.). نام مجله نقطه(.). شماره مجله/نقطه (.). دوره و سال چندم مجله نقطه (.). فصل و زمان تناوب چاپ نقطه (.) شهر محل انتشار دو نقطه (:) موسسه انتشار دهنده. نقطه (.). صفحات مقاله نقطه. (.)

  9-مقاله باید دارای ارکان و عناصر ذیل باشد:

  1-9-چکیده (فارسی و انگلیسی):

  چکیده عصاره مقاله است. در چکیده مقاله باید خلاصه فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده توضیح داده شود:

  100تا حداکثر200 کلمه که حاوی موضوع مقاله،سوال و روش تحقیق و مهم ترین نتایج پژوهش باشد.

  2-9-مقدمه:

  حاوی موضوع و مسئله پژوهش، سوال تحقیق، دلایل ضرورت، تبیین روش تحقیق، ارائه پیشینه موضوع.

  3-9-عنوان های اصلی و فرعی در متن اصلی مقاله شماره گذاری شود.

  4-9-نتیجه گیری:

  شامل پاسخ به سوالات تحقیق و ارزیابی، این قسمت مرور بسیارمختصراز کل مقاله می باشد. در این بخش اهمیت موضوع، نتایج کلی پژوهش انجام می گیرد.

  5-9-منابع (فارسی،انگلیسی):

  به صورت الفبایی فارسی و انگلیسی جداگانه نوشته شود.

  6-9-تعداد صفحات حداکثر20 صفحه.