ا

 • احتشامی.علی حسین جايگاه عدالت در فقه اماميه [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اخوان فرد.مسعود بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ارفع نیا.بهشید مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ارفع نیا.بهشید بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ارفع نیا.بهشید مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ارفع نیا.بهشید بررسی شیوه‌های جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسد نژاد.سیده مریم امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اسدی نژاد. دکترسیدمحمد تحلیل فقهی و حقوقی صاحب جواهر از حقیقت بیع [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اسدی نژاد.سید محمد بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اسدی نژاد.سید محمد نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسدی نژاد.سیده مریم وضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اسدی نژاد.سیده مریم تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسماعیلی.عطاءاله تحلیل فقهی و حقوقی صاحب جواهر از حقیقت بیع [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری بالنگا.فرشاد مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امینی.مهدی The spread of the Covid-19 epidemic and its effects on the new order of the World Health Organization [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ایمان پور. اکبر خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • ایمان پور.اکبر تعهد تخییری در حقوق ایران [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

آ

 • آشوبی.محمدتقی بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

ب

 • باهنر مراللو.رقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بیات.کورش بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]

پ

 • پاسبان.محمدرضا انحلال شركتهاي تجارتي [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پروانه.نیما ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • پورمحمد.محسن بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]

ت

 • تفضلی مهرجردی.مریم مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تفضلی مهرجردی.مریم بررسی شیوه‌های جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • تفضلی مهرجردی.مریم بررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تفضلی مهرجردی.مریم جايگاه عدالت در فقه اماميه [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تفضلی مهرجردی.مریم مطالعه تطبيقي قلمرو مسئوليت مدني سرپرست صغير در حقوق ايران، انگليس و فرانسه [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تقوایی.عباس The spread of the Covid-19 epidemic and its effects on the new order of the World Health Organization [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تقوایی.عباس واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]

ج

 • جامعی.فاطمه بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جامعی.فاطمه بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جبار گلباغی ماسوله.سیدعلی تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جمال زاده.علی نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جمال زاده.علی بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • جنتی.اشرف تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جهانی مقدم.فايزه بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جهانی مقدم.فائزه تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

ح

 • حاجی تبار.حسن ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حصاری.زهرا بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حمزه هویدا.مهدی بررسي رابطه عقد اجاره با جعاله در حقوق ايران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]

خ

 • خاوندگار.نادر بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خسروی. فرشید تفسیر ماده540 قانون مدنی با تاکید بر اصل حسن‌نیت (بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی، فقه امامیه و حقوق ایران) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خلیل زاده.مونا مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]

د

 • دربندی.مارال ارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • دل‌پسند.کورش اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی) [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • دلپسند.کورش بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

ر

 • رستمی چلکاسری.عباداله نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رستمی.دکترعبادالله آرای قابل اعتراض ثالث [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رضایی.کیوان نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رمضانی.فاطمه واكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رهام پور.میلاد بررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]

ز

 • زاهدی فر.صدیقه جايگاه عدالت در فقه اماميه [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]

س

 • سلطانی پور.سهیل بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

ش

 • شمسی.شقایق نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شهیدی صادقی. رضا بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شهیدی صادقی. رضا تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شهیدی صادقی.رضا بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]

ع

 • عباسی.مصطفی نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • عنابی.علیرضا تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

غ

 • غنی. مهرداد متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • غنی.مهرداد تحلیل تفاوتهای جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]

ف

 • فلاح پور.فاطمه بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

ق

 • قاسمی بیورزنی.قاسم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قنبر پور.بهنام بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قنبرپور.بهنام تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]

ک

 • کاظمی ها.علیرضا متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کهنی.محمد آرای قابل اعتراض ثالث [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کهنی.محمد تفسیر ماده540 قانون مدنی با تاکید بر اصل حسن‌نیت (بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی، فقه امامیه و حقوق ایران) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]

گ

ل

 • لطافتی.فریبرز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]

م

 • محمد بیکی.علیرضا تحلیل تفاوتهای جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمدرضاپور.بابک بررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محمودی. امیررضا The spread of the Covid-19 epidemic and its effects on the new order of the World Health Organization [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمودی.امیررضا نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مخیری.هیراد بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مخیری.هیراد بررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مسعودی.مهری تعهد تخییری در حقوق ایران [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مقصودی.رضا بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ملکوتی.رسول مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ملکی. آرش تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • موسوی نسب.سیده کوثر بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش¬های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه¬های شهر رشت در سال 1400 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مومنی.عابدین نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میرزاآقازاده. زیبا بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • میرزاآقازاده. زیبا خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میری بالاجورشری.سیده مهشید نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1401]

ن

 • نعیمی.اشکان بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]

و

ی

 • یعقوبی مقدم. آرمان انحلال شركتهاي تجارتي [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]
 • یعقوبی مقدم. آرمان اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی) [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • یعقوبی مقدم.آرمان بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران [ دوره1, شماره 2 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • یمرلی.صالح بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1400]