}

لیست داوران   شماره2 سال1

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 بهشید ارفع نیا beh.arfania@iauctb.ac.ir هیات علمی استاد دکترا